Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach uprzejmie informuje, że od dnia 25 maj 2018r. wszystkie dane osobowe przetwarzane w naszym Ośrodku, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i upowszechniania kultury. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art.13 RODO do realizacji tych zadań konieczne jest podanie danych osobowych ( na podstawie art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” – RODO). Swoje dane bądź dane swojego dziecka podajesz dobrowolnie.

Dalsze przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody i odbywa się na podstawie przepisów prawa.

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 7. Adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 7, tel. 857228121, email: gokkrynki@gmail.com

Nie będziesz profilowany. Nie będziesz podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym bez udziału człowieka.

Dane możemy udostępnić instytucjom upoważnionym do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być też udostępniane – na podstawie zawartych umów – firmom, które świadczą nam usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. W przypadku dzieci powierzonych naszej opiece, w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej, udostępnimy dane służbie medycznej.

W przypadku wyjazdów współorganizowanych przez biura podróży dane dziecka i rodziców zostaną też przekazane biuru celem realizacji usługi turystycznej. Biuro stanie się odrębnym administratorem danych osobowych, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. W razie objęcia uczestników grupowym ubezpieczeniem dane zostaną przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu, które również będzie odpowiadać jako odrębny administrator danych.

Dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), bądź do czasu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.

Masz prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą. Dotyczy to również danych Twoich dzieci – jeżeli masz pełne prawa rodzicielskie, bądź jesteś opiekunem prawnym.

Możesz zawsze uzupełnić swoje dane lub je sprostować.

Możesz żądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wnieść sprzeciw wobec prze­twarzania, ale tylko wtedy, gdy nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi. Prawo do przenoszenia danych nie przysługuje.

Jeżeli uznasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, 16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 7, tel. 857228121, email: gokkrynki@gmail.com